390222

آگهی تغییرات

تولیدی سیم و کابل تبریز سیمکات (شرکت سهامی عام)


آگهی تغییرات شرکت سیمکات
سهامی عام ثبت شده بشماره xxx۸۱
و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹
به موجب صورتجلسه هیئت‎مدیره مورخ ۲۱/۸/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: قاسم قانعی به ش ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از سازمان اقتصادی کوثر به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدمهدی اعلایی به ش ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه‎گذاری کشاورزی کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به سمت نایب رئیس هیئت‎مدیره و حسین سطوتی به ش ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه‎گذاری صنایع برق و الکترونیک کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به سمت عضو هیئت‎مدیره و مدیرعامل و محرم دادگر به ش ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه‎گذاری صنایع توسعه معادن کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت عضو هیئت‎مدیره و منوچهر آقایی به ش ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه‎گذاری صنایع غذایی نماد کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به سمت عضو هیئت‎مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی ازا عضای هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت و اسناد عادی با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات و وظایف مدیرعامل بشرح صورتجلسه فوق تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات
غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

مشاهده اطلاعات کامل شرکت تولیدی سیم و کابل تبریز سیمکات

اشخاص

عنوان
اطلاعات بیشتر درباره حسین سطوتی
اطلاعات بیشتر درباره قاسم قانعی
اطلاعات بیشتر درباره محرم دادگر
اطلاعات بیشتر درباره محمدمهدی اعلایی
اطلاعات بیشتر درباره منوچهر آقایی