آگهی تغییرات شرکت معدنی دماوند سهامی عام به شماره ثبت ۴۷۲۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۴۸۳۸ 1759690

آگهی تغییرات

معدنی دماوند (شرکت سهامي عام)


به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اختیارات هیات مدیره بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیة ادارات دولتی و غیر دولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، پیشنهاد در خصوص تأسیس و انحلال نمایندگی ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران جهت تصویب به مجمع عمومی. تصویب ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد در چهارچوب برنامه مصوب مجمع عمومی. افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و مؤسسات قانونی دیگر،دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت، اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معاملۀ کلیۀ حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیة امتیازات متصوره،اقامة هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیة اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعادة دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، اجرای حکم نهائی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امورمشابه دیگر. قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری (باحق صلح یا بدون آن) پس از تصویب مجمع عمومی امکان پذیر خواهد بود. تنظیم صورت های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیأت مدیره و ارائة آن به بازرس و حسابرس، تنظیم صورت های مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و ارائة صورت های مالی ۶ماهه به حسابرس و بازرس،
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
مشاهده اطلاعات کامل شرکت معدنی دماوند

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان