آگهی تغییرات شرکت داده پردازی ایران شرکت سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۵۲۶۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۸۱۲۹ 1759332

آگهی تغییرات

داده پردازی ایران (شرکت سهامي عام)


به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۶/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۱۲/۶/۹۳ سازمان بورس تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بانک رفاه کارگران (سهامی عام) به شماره ثبت xxx۳ و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵و شرکت توسعه تجارت رفاه پردیس (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷و شرکت توسعه فناوری رفاه پردیس (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ و مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی (ره) به شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰وشرکت ایران برزگر (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۳ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶به سمت اعضا اصلی هیئت مدیره و آقای حجت رمضان زاده برکی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو علی البدل هیأت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
مشاهده اطلاعات کامل شرکت داده پردازی ایران

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان
حجت رمضان زاده برکی