آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۷۰۴۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۲۲۶۱۶ 1756024

آگهی تغییرات

کشت و صنعت دعبل خزاعی (شرکت سهامی عام)


به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ ـ شرکت کشت و صنعت امام خمینی (ره) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ ـ شرکت کشت و صنعت امیر کبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ ـ شرکت کشت و صنعت میرزا کوچک خان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ و شرکت آبان بسپار توسعه به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
مشاهده اطلاعات کامل شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان