آگهی تغییرات شرکت فنی مهندسی فولاد مبارکه مهر جی سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۸۵۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۵۴۴۵۰ 1744911

آگهی تغییرات

فنی مهندسی فولاد مبارکه مهر جی (شرکت سهامی خاص)


به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ـ ترازنامه سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ به تصویب رسید ۲ـ موسسه حسابرسی اندیشگران پویابه شناسه ملیxxxxxxxxx۴۶ به سمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای خسرو لطفی زاده کدملیxxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید ۳ـ شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام)به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴، شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد (سهامی عام) به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۸، شرکت بین المللی مهندسی سیستم ها و اتوماسیون (سهامی خاص)به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱، شرکت فولاد متیل به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۰ وشرکت آتیه فولاد نقش جهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند ۴ـ روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

مشاهده اطلاعات کامل شرکت فنی مهندسی فولاد مبارکه مهر جی

اشخاص

عنوان
اطلاعات بیشتر درباره خسرو لطفی زاده