آگهی تغییرات شرکت واسپاری ملت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۵۰۲۸۷ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۳۹۷۲۰۰۳ 1717197

آگهی تغییرات

واسپاری ملت (شرکت سهامي عام)


به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۲/xxx۲ و مجوز شماره xxxxxx مورخ ۱۸/۰۴/xxx۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی سیف علیشاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت چاپ بانک ملت به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ بجای آقای عباس خسروانی به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردید. سمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای محسن فدوی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی سیف علیشاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای علی زارعی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای احمد فتاح پور به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد حسن مقارئی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور، بهادار و قراردادها با امضاء مدیرعامل و احد از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره با مهر شرکت و اسناد و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
مشاهده اطلاعات کامل شرکت واسپاری ملت

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان
محسن فدوی
احمد فتاح پور
علی زارعی
محمد حسن مقارئی
احمد فتاح پور