آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری تدبیر گران فارس و خوزستان سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۶۴۷۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۷۳۴۰۰

آگهی تغییرات

سرمایه گذاری تدبیر گران فارس و خوزستان (شرکت سهامي عام)


به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۷/xxx۳ ومصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/ ۱۰/ ۹۲ و مجوز شماره xxxxxx/ xxx مورخ ۲۹/ ۷/ ۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال به xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxx.xxx.xxx سهم یکهزار ریالی عادی با نام از محل آورده نقدی طی گواهی بانکی شماره xxx/ xxx۳/ ۳۲ مورخ ۹/ ۷/ ۹۳ بانک تجارت شعبه تخصصی بورس به مبلغ xxxxxxxxx۶۰ ریال و مطالبات حال شده سهامداران به مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال افزایش یافت وماده ۷ اساسنامه اصلاح و ذیل ثبت درتاریخ فوق از لحاظ افزایش سرمایه تکمیل امضا گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
164762
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان