آگهی تغییرات شرکت پارس سویچ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۹۱ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۵۱۴۹۶ 1716397

آگهی تغییرات

پارس سویچ (شرکت سهامی عام)


به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ اکبر گزین به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری عدالت محور خراسان جنوبی(سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ ـ مهدی پورهاشم به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ ـ علی اکبر یاوری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از طرف شرکت نوآوران پنجره پارس(سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به سمت عضو هیئت مدیره ۴ ـ علیرضا خجسته وهابزاده به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری استان گلستان (سهامی عام)به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ به سمت عضو هیئت مدیره ۵ ـ سید محمد ناصر محمودی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا(سهامی عام)به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۹ به سمت عضو هیئت مدیره ۶ ـ ولی اله بیات به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل خارج ازاعضای هیئت مدیره تا تاریخ ۴/۴/xxx۵ انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکی با امضاء متفق آقای ولی اله بیات با کدملی xxxxxxxxx۷(مدیرعامل) و آقای مهدی گرانمایه با کدملی xxxxxxxxx۷(قائم مقام مدیرعامل) و در غیاب هر یک از آنها به اتفاق امضاء آقایان اکبر گزین به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری عدالت محور خراسان جنوبی با سمت رئیس هیئت مدیره یا مهدی پورهاشم با سمت نائب رئیس هیئت مدیره یا علی اکبر یاوری به نمایندگی از طرف شرکت نوآوران پنجره پارس و یا سید محمد ناصر محمودی به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا همراه با مهر شرکت معتبر است سایر نامه های اداری و قراردادها با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان
مشاهده اطلاعات کامل شرکت پارس سویچ

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان
سید محمدناصر محمودی
علی‌رضا خجسته
علی اکبر یاوری
اکبر گزین
ولی اله بیات
مهدی گرانمایه
مهدی پورهاشم