آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های نسوز آذر سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۸۷۳۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۸۲۳۰ 1712905

آگهی تغییرات

فراورده های نسوز آذر (شرکت سهامی عام)


به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید علی اکبر سید حسن زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ از خارج از هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب نمود. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. اختیارات تفویض شده به مدیرعامل در صورتجلسات هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۶/۷۹ و ۲۹/۰۶/۸۹ کماکان به قوت خود باقیست و در سمت سایر اعضاء هیئت مدیره تغییری حاصل نگردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
مشاهده اطلاعات کامل شرکت فراورده های نسوز آذر

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان
سید علی اکبر حسن زاده