آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های غذائی و قند تربت جام سهامی عام شماره ثبت ۱۳۰۳ شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۲۵۷۶۸

آگهی تغییرات

فرآورده های غذایی و قند تربت جام (شرکت سهامی عام)


بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۷/۷/xxx۳ شرکت فوق که طی نامه شماره xxx۸ ـxxx مورخ ۱/۸/xxx۳ شرکت فوق واصل گردید ضمن تعیین روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت، ترازنامه و صورتهای مالی و صورت حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۳/xxx۳ تصویب گردید و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تراز توس بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
شxxxxxx۶ کفیل ثبت اسناد و املاک تربت جام
1303
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان