آگهی تغییرات شرکت فرآورده های سیمان شرق سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۴۸۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۶۰۰۷۸ 1698383

آگهی تغییرات

فرآورده های سیمان شرق (شرکت سهامی عام)


به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۲/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسی نوین نگر مانا به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ایران مشهود به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند و روزنامه کثیرالانتشار خراسان جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شدو صورتهای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۵/xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
مشاهده اطلاعات کامل شرکت فرآورده های سیمان شرق

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان