آگهی تغییرات 1695957

آگهی تغییرات

قند لرستان (شرکت سهامی عام)


به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت (سهامی عام) قند لرستان ثبت شده به شماره xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ که در تاریخ ۰۶/۰۷/xxx۳ در محل دفتر شرکت تشکیل گردید تصمیمات ذیل اتخاذ و به تصویب رسید که جهت اطلاع عموم آگهی می گردد:
۱ـ ترازنامه شرکت به تاریخ ۳۱ تیر xxx۳ و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به تاریخ مذکور با اکثریت مورد تصویب قرار گرفت.
۲ـ موسسه حسابرسی بهرادمشار به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بیات رایان به عنوان بازرس علی البدل شرکت به مدت یکسال انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۳ مسئول ثبت شرکتهای ثبت بروجرد
مشاهده اطلاعات کامل شرکت قند لرستان

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان