آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی کازرون سهامی عام شماره ثبت ۱۲۳۷ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۵۶۷۳۱ 1681268

آگهی تغییرات

پتروشیمی کازرون (شرکت سهامی عام)


برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۵/۹۳ و هیئت مدیره مورخ ۲۹/۶/۹۳ شرکت موصوف فوق تصمیماتی بشرح ذیل حاصل گردید:
۱ـ شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان سهامی عام شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ و شرکت مدبران اقتصاد سهامی خاص شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ و شرکت مهرآوران کوی نارون سهامی خاص شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ و شرکت ملی صنایع پتروشیمی (سهامی خاص) شماره ثبت xxx۴ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ و شرکت سرمایه گذاری توسعه و ساختمانی برج آوران سهامی خاص شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و در نتیجه شرکت ملی صنایع پتروشیمی بنمایندگی علی ناصرانی بشماره ملی xxxxxxxxx۷۱ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری توسعه و ساختمانی برج اوران بنمایندگی بهیار ریاحی مهابادی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان بنمایندگی سید ابوالحسن سید خاموشی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت مدبران اقتصاد بنمایندگی بهرام ساکی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان عضو هیئت مدیره و شرکت مهرآوران کوی نارون بنمایندگی جلیل ابراهیم پور بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کریم صاحبی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردید و حق امضاء کلیه مکاتبات اسناد و اوراق رسمی و بهادار و تعهدآور تجاری و مالی و بانکی و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد و کلیه مکاتبات عادی و اداری باامضا منفرد مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۴ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک کازرون
مشاهده اطلاعات کامل شرکت پتروشیمی کازرون

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان
سید ابوالحسن سید خاموشی
بهرام ساکی
بهیار ریاحی مهابادی
کریم صاحبی
جلیل ابراهیم پور