آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری بین المللی نام آوران مهندسی سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۵۲۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۲۴۸۸۰ 1653354

آگهی تغییرات

سرمایه گذاری ساختمانی بین المللی نام آوران مهندسی (شرکت سهامی عام)


به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۴/xxx۳ ومجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۱/۶/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ایرج عمرانی کدملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت کولهام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمدتقی ابراهیمی کدملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی از شرکت پل و ساختمان الموت شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای امید کاموری مقدم کدملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی از شرکت کام کاو به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ آقای علی شیعه بیگی کدملی xxxxxxxxx۳ بنمایندگی از شرکت ناورود شماره xxx۳۱ به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ آقای جمشید شیخ اکبری کدملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی از شرکت شرکت ناودیس راه به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶به سمت منشی هیئت مدیره آقای میرحسن سیدپور اسماعیل زاد کدملی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی از شرکت راه سازی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ آقای فریدون پورنیا کدملی xxxxxxxxx۶ بنمایندگی از شرکت پایاساز به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ آقای کاظم سماک با کدملی xxxxxxxxx۹ و آقای مظفر رستم پور با کدملی xxxxxxxxx۰، به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای سعیدمحمد پزنده با کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان مدیرعامل تعیین گردیدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها و بروات و سفته ها و سایر اوراق تجارتی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره یا با امضای دونفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق واسناد عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

مشاهده اطلاعات کامل شرکت سرمایه گذاری ساختمانی بین المللی نام آوران مهندسی

اشخاص

عنوان
اطلاعات بیشتر درباره امید کاموری مقدم با
اطلاعات بیشتر درباره محمدتقی ابراهیمی
اطلاعات بیشتر درباره میرحسن سیدپور اسماعیل زاد
اطلاعات بیشتر درباره جمشید شیخ اکبری
اطلاعات بیشتر درباره کاظم سماک
اطلاعات بیشتر درباره سعید محمد پزنده
اطلاعات بیشتر درباره ایرج عمرانی
اطلاعات بیشتر درباره مظفر رستم پور
اطلاعات بیشتر درباره فریدون پورنیا
اطلاعات بیشتر درباره علی شیعه بیگی