آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری بین المللی نام آوران مهندسی سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۵۲۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۲۴۸۸۰ 1653353

آگهی تغییرات

سرمایه گذاری ساختمانی بین المللی نام آوران مهندسی (شرکت سهامي عام)


به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۴/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۱/۶/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۹۲ به تصویب رسید موسسه حسابرسی و مشاوره مالی ژرف بین نیکو روش ثبت شده به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی مدبران مستقل به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند روزنامه های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. شرکت ساختمانی کولهام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ و شرکت پل و ساختمان الموت به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ وشرکت کام کاو به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ و شرکت ناورود به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ و شرکت ناودیس راه به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ و آقای کاظم سماک با کدملی xxxxxxxxx۹ و شرکت راه سازی ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ و شرکت پایاساز به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ و آقای مظفر رستم پور به کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان اعضا اصلی و شرکت ساختمانی فیلده به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ و آقای محمد حسن غفوریان به کدملی xxxxxxxxx۱ به کدملی xxxxxxxxx۹ و محبوبه شرکا به کدملی xxxxxxxxx۹ به عنوان اعضا علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
مشاهده اطلاعات کامل شرکت سرمایه گذاری ساختمانی بین المللی نام آوران مهندسی

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان
محبوبه شرکا
کاظم سماک
مظفر رستم پور
محمد حسن غفوریان