آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۶۷۲۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۳۸۲۵۱ 1634531

آگهی تغییرات

سرمایه گذاری اقتصاد نوین (شرکت سهامي عام)


به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۲/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخه ۲۷/۵/xxx۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سید عبدالحسین ثابت با ش م xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت لیزینگ اقتصاد نوین با ش م xxxxxxxxx۶۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمد اسحاق لهراسبی با ش م xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت مدیریت سرمایه اقتصاد نوین با ش م xxxxxxxxx۳۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و محمدرضا دولت رفتار حقیقی با ش م xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران با ش م xxxxxxxxx۱۰ به سمت عضو هیئت مدیره و مرتضی داداش با ش م xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت توسعه صنایع بهشهر با ش م xxxxxxxxxxxx به سمت عضو هیئت مدیره و مجتبی شیروانی هرندی با ش م xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از طرف بانک اقتصاد نوین با ش م xxxxxxxxx۰۱ به سمت عضو هیئت مدیره و سعید یاسینی با ش م xxxxxxxxx۴ به عنوان مدیرعامل خارج از هیئت مدیره جهت بقیه مدت تصدی هیأت مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چک ها و بروات و سفته ها و سایر اوراق تجاری با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. انتقال وجوه بین حسابهای بانکی متعلق به شرکت مکاتبات عادی و اداری و قراردادهای استخدامی و احکام کارکنان با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.علاوه بر نحوه امضای فوق کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چک ها و بروات و سفته ها و سایر اوراق تجاری تا سقف دویست میلیون ریال به امضای مشترک آقایان سعید یاسینی و محمدامیر آبادی با ش م xxxxxxxxx۹ همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ـ اختیارات هیئت مدیره به شرح زیر به مدیرعامل تفویض شد:ـ انجام کلیه امور اداری شرکت ـ نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و مراجع قضایی ـ تهیه و تنظیم مقررات و آیین نامه های داخلی شرکت جهت ارائه و تصویب هیئت مدیره ـ نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آن هاـ اعزام کارکنان شرکت و افراد مورد نیاز از مشاورین شرکت به داخل و خارج از کشورـ افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و موسسات قانونی دیگرـ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت ـ تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت و نام تجاری ـ به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه شرکت در صندوق های دولتی و بانک ها و استرداد آن هاـاقامه هرگونه دعوای حقوقی و جزایی و دفاع از دعوای حقوقی و جزایی اقامه شده از طرف شرکت و به نام شرکت، در هر یک از دادگاه های اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور و...ـ تعیین میزان استهلاک ها، با توجه به قوانین جاری کشورـ حفظ اموال و تنظیم فهرست دارایی ها
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

مشاهده اطلاعات کامل شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین

اشخاص

عنوان
اطلاعات بیشتر درباره مجتبی شیروانی هرندی
اطلاعات بیشتر درباره مرتضی داداش
اطلاعات بیشتر درباره سعید یاسینی
اطلاعات بیشتر درباره محمد اسحق لهراسبی
اطلاعات بیشتر درباره سیدعبدالحسین ثابت
اطلاعات بیشتر درباره محمد امیرآبادی
اطلاعات بیشتر درباره محمدرضا دولت رفتار حقیقی