آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۷۵۹۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۹۹۴۷۰ 1620237

آگهی تغییرات

تامین سرمایه لوتوس پارسیان (شرکت سهامی عام)


به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۴/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۲۸/۵/xxx۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجید عشقی با کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از گروه سرمایه گذاری تدبیر بجای آقای محمد علی یزدان جو به سمت عضو هیات مدیره و آقای عباس خسروانی با کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از بانک پارسیان بجای آقای محمد فطانت فردحقیقی به سمت رئیس هیات مدیره برای مدت باقیمانده هیات مدیره انتخاب گردیدند. آقای علی تیموری شندی با کدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان مدیرعامل (خارج از شرکا و خارج از اعضا هیات مدیره) شرکت برای مدت باقیمانده از تصدی هیات مدیره تعیین گردید. هیات مدیره کلیه اختیارات خود در بندهای ۱و ۳و ۹و ۱۰و ۱۳و ۱۴و ۱۵و ۱۷و ۱۹و ۲۱و ۲۷و ۲۹ ماده ۴۱ اساسنامه شرکت را به مدیرعامل تفویض نمود. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل شرکت و یکی از هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل شرکت با امضا دو نفر از اعضا هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل شرکت همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضای هریک از اعضای هیات مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

مشاهده اطلاعات کامل شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان

اشخاص

عنوان
اطلاعات بیشتر درباره علی تیموری شندی
اطلاعات بیشتر درباره مجید عشقی
اطلاعات بیشتر درباره عباس خسروانی