آگهی تغییرات شرکت ارتباطات سیار ایران سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۳۱۷۵۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۶۰۴۵۳ 1613905

آگهی تغییرات

ارتباطات سیار ایران (شرکت سهامی عام)


به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۱/۰۱/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۱۰/۲/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال، منقسم به xxxxxxxxx۰ سهم با نام xxx۰ ریالی، ازمحل سود انباشته،افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.ذیل ثبت به لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

مشاهده اطلاعات کامل شرکت ارتباطات سیار ایران

اشخاص

عنوان