آگهی تغییرات شرکت گسترش صنایع بلوچ سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۱۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۶۵۸۵ 1599673

آگهی تغییرات

گسترش صنایع بلوچ (شرکت سهامی خاص)


به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۵/xxx۳و تاییدیه شمارهxxx۸۷/۲۰ مورخ ۲۸/۰۵/۹۳سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی ملک به کدملیxxxxxxxxx۰ بنمایندگی از سازمان مدیریت صنعتی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ بعنوان رئیس هیأت مدیره. آقای صفدر گرائلی بورخیلی به کدملی xxxxxxxxx۶ بنمایندگی از شرکت مدیریت طرح های صنعتی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷بسمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره. آقای سیدعبدالحسین سجادی به کدملیxxxxxxxxx۴ بنمایندگی از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ بعنوان نایب رئیس هیات مدیره انتخاب گردیدند. حق امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

مشاهده اطلاعات کامل شرکت گسترش صنایع بلوچ

اشخاص

عنوان
اطلاعات بیشتر درباره صفدر گرائلی بورخیلی
اطلاعات بیشتر درباره سیدعبدالحسین سجادی
اطلاعات بیشتر درباره علی ملک