آگهی تغییرات شرکت نوآوران سیمان کوهدشت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۴۴۳۴۶۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۹۸۶۹۶ 1597475

آگهی تغییرات

نوآوران سیمان کوهدشت (شرکت سهامی خاص)


به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخه ۱۹/۶/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای اسفندیار سالاروند به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای محمد فاطمیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سیمان مازندران (سهامی عام) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و آقای نادر غفاری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی گروه صنایع سیمان کرمان (شرکت سهامی عام) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای رحمت اله روستاپور به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت تولیدی سیمان فیروزکوه (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای علی جعفر حیدری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت سیمان شمال (سهامی عام) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای علی جعفری زاده با ش م xxxxxxxxx۱به عنوان مدیرعامل خارج از هیئت مدیره جهت بقیه مدت تصدی هیات مدیره تعیین شدند. ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

مشاهده اطلاعات کامل شرکت نوآوران سیمان کوهدشت

اشخاص

عنوان
اطلاعات بیشتر درباره محمد فاطمیان
اطلاعات بیشتر درباره علی جعفر حیدری
اطلاعات بیشتر درباره اسفندیار سالاروند
اطلاعات بیشتر درباره نادر غفاری
اطلاعات بیشتر درباره رحمت اله روستاپور
اطلاعات بیشتر درباره علی جعفری زاده

تبلیغات