آگهی اصلاحی 1593482

آگهی تغییرات

کارخانجات سیمان صوفیان (شرکت سهامی عام)


پیرو آگهی تصمیمات شماره xxx۵/۸/xxx مورخه ۲۹/۵/xxx۳ و به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخه ۱۴/۴/xxx۳ شرکت کارخانجات سیمان صوفیان (سهامی عام) به شماره ثبت ۳۹ و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ محمدرضا علی نوری از طرف شرکت گروه سرمایه گذاری بانک مسکن (سهامی عام)، رحیم اردلان از طرف شرکت سیمان ارومیه (سهامی عام) و محمدعلی احمدزاداصل از طرف شرکت سیمان قاین (سهامی عام) به عنوان نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره انتخاب گردیده اند.
شxxxxxx۳ سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک شبستر
مشاهده اطلاعات کامل شرکت کارخانجات سیمان صوفیان

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان