آگهی دعوت از بستانکاران شرکت نخکار (سهامی عام) در حال تصفیه به شماره ثبت ۵۰۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۶۳۹۰۴ (نوبت اول) 1584226

آگهی تغییرات

نخکار (شرکت سهامي عام)


بدینوسیله در اجرای ماده xxx لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت از کلیه بستانکاران شرکت نخکار (سهامی عام) در حال تصفیه اعم از حقیقی یا حقوقی دعوت می نماید تا با در دست داشتن مدارک و مستندات لازم در مهلت مقرر قانونی حداکثر ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول به محل کارخانه واقع در تهران کیلومتر ۷ بزرگراه فتح انتهای خیابان فتح ۱۳ مراجعه نمایند. بدیهی است پس از پایان مهلت قانونی مذکور هیچگونه ادعائی علیه شرکت نخکار مسموع نخواهد بود.
دxxxxxx۳ ۱ـ۳ هیئت تصفیه شرکت نخکار (سهامی عام) در حال تصفیه
مشاهده اطلاعات کامل شرکت نخکار

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان