آگهی تغییرات شرکت سیمان فارس نو شرکت سهامی عام شماره ثبت ۱۰۳۴۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۸۹۲۹ 1557070

آگهی تغییرات

سیمان فارس نو (شرکت سهامی عام)


باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای رضا نوذری برای مدت باقیمانده از دوره تصدی هیئت مدیره بعنوان عضو غیر موظف منصوب شده اند. آقای محمد جعفر باجلان عضو غیر موظف هیئت مدیره، بسمت نایب رئیس انتخاب و در سمت سایر اعضا هیئت مدیره تغییری حاصل نگردید.
چکهای صادره با امضای مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب اعضای هیئت مدیره با امضای مدیر عامل و مدیر امور مالی شرکت همراه با مهر شرکت برای پرداخت های تا سقف یک میلیارد ریال، بعلاوه پرداخت های حقوق و مزایای کارکنان، خرید مواد اولیه، هزینه برق و گاز، نفت کوره و نقل و انتقال بین حساب های بانکی بدون رعایت سقف مجاز مشخص شده معتبر خواهد بود. سایر اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل سفته و بروات و قراردادها با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۷ مسئول ثبت شرکتهای شیراز
مشاهده اطلاعات کامل شرکت سیمان فارس نو

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان