آگهی تصمیمات در شرکت سالمین سهامی عام شماره ثبت ۳۵۳ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۳۳۸۲ 1553883

آگهی تغییرات

سالمین (شرکت سهامی عام)


بموجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۲۵/۴/۹۳ شرکت تصمیمات ذیل در آن حاصل گردیده است:
۱ـ یونس ژائله سعد آباد با کد ملی xxxxxxxxx۵ نماینده شرکت اعتبار صنایع کیش با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ بموجب معرفی نامه شماره xxxxxxxxx۳۶ ـ ۲۵/۴/۹۳ بسمت رئیس هیئت مدیره امیرحسین تقدیسی با کد ملی xxxxxxxxx۶ نماینده شرکت کاوشگران کیش بموجب معرفی نامه شماره xxxxxxxxx۳۲ ـ ۲۵/۴/۹۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره رحمت الله شفائی با کد ملی xxxxxxxxx۰ نماینده شرکت فرآوری دانه های روغنی کاکائو تبریز شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ بموجب معرفی نامه شماره xxxxxxxxx۳۸ ـ ۲۵/۴/۹۳ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل مقصود نصیرزاده با کد ملی xxxxxxxxx۹ نماینده شرکت شیرین عسل شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ بموجب معرفی نامه شماره xxxxxxxxx۳۴ ـ ۲۵/۴/۹۳ عضو هیئت مدیره امیر خزائی با کد ملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت پخش سراسری ایران شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ بموجب معرفی نامه شماره xxxxxxxxx۴۰ ـ ۲۵/۴/۹۳ بعنوان عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار بانکی باامضا رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضا هیئت مدیره در غیاب رئیس با امضا نایب رئیس و یکی از اعضا هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد.
۲ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ بتصویب رسید.
۳ـ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۴ـ سازمان حسابرسی بعنوان بازرس و حسابرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید.
شxxxxxx۰ رئیس ثبت اسناد ساوه
مشاهده اطلاعات کامل شرکت سالمین

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان
امیرحسین تقدیسی
یونس ژائله سعدآباد
مقصود نصیرزاده
رحمت الله شفایی
امیرخزائی