آگهی افزایش سرمایه شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۷۵۹۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۹۹۴۷۰ 1537463

آگهی تغییرات

تامین سرمایه لوتوس پارسیان (شرکت سهامي عام)


به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۲/۰۲/xxx۳ و نامه شماره xxxxxx,xxx مورخ ۱۴/۲/۹۳ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغxxxxxxxxxxxx۰ ریال به مبلغxxxxxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی بانام که از محل مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد.ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ تکمیل امضا گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
مشاهده اطلاعات کامل شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان