آگهی تغییرات شرکت بهین ریل سهامیخاص به شماره ثبت ۱۹۸۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۶۳۵۲ 1528245

آگهی تغییرات

مهندسی راه آهن بهین ریل (شرکت سهامی خاص)


به استناد صورتجلسه هیاتمدیره مورخ ۱۸/۱۰/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت توکا ریل به نمایندگی آرش بنازاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیاتمدیره، شرکت توکا فولاد به نمایندگی بهرام متین به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایبرئیس هیاتمدیره، شرکت توکا کشش به نمایندگی امید سخائی به شماره ملی xxxxxxxxx۷، شرکت حملونقل توکا به نمایندگی جلال زارع به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و شرکت آسیا سیر ارس به نمایندگی رمضان صادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت اعضا اصلی هیاتمدیره و رمضان صادقی به سمت مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردید و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضا هیاتمدیره و با مهر شرکت و کلیه مکاتبات با امضای مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیاتمدیره میباشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۰ رییس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

مشاهده اطلاعات کامل شرکت مهندسی راه آهن بهین ریل

اشخاص

عنوان
اطلاعات بیشتر درباره آرش بنازاده
اطلاعات بیشتر درباره بهرام متین
اطلاعات بیشتر درباره جلال زارع
اطلاعات بیشتر درباره رمضان صادقی
اطلاعات بیشتر درباره امید سخایی