آگهی تغییرات شرکت پارس سویچ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۹۱ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۵۱۴۹۶ 1516590

آگهی تغییرات

پارس سویچ (شرکت سهامی عام)


به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ xxx۳/۰۴/۰۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ صورتهای مالی سال منتهی بهxxx۲/۱۲/۲۹به تصویب رسید ۲ـ مؤسسه حسابرسی بهمند با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ با نمایندگی هؤمن هشی با کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی داریا روش باشناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ با نمایندگی شهریار دیلم صالحی با کد ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب شدند ۳ـ روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیر الا نتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ۴ـ اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری عدالت محور خراسان جنوبی (سهامی عام) و شناسه ملی شماره xxxxxxxxx۳۵ شرکت سرمایه گذاری استان گلستان (سهامی عام) و شناسه ملی شماره xxxxxxxxxxxx شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا (سهامی عام) و شناسه ملی شماره xxxxxxxxx۱۹ شرکت نوآوران پنجره پارس (سهامی خاص) و شناسه ملی شماره xxxxxxxxx۷۸ ۰آقای مهدی پور هاشم به کدملی شماره xxxxxxxxx۱.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان
مشاهده اطلاعات کامل شرکت پارس سویچ

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان
هومن هشی
شهریار دیلم صالحی