آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۷۵۹۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۹۹۴۷۰ 1512617

آگهی تغییرات

تامین سرمایه لوتوس پارسیان (شرکت سهامی عام)


به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ xxx۲/۰۹/۱۸ و نامه شماره xxx/xxxxxx مورخ ۹۲/۱۰/۱ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بانک پارسیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ شرکت مخابرات ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ گروه سرمایه گذاری تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ شرکت سرمایه گذاری سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ شرکت سرمایه گذاری سمند به شناسه ملی به عنوان xxxxxxxxx۶۱ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
مشاهده اطلاعات کامل شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان