آگهی تغییرات شرکت کارخانجات نساجی بروجرد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۷۴۰۰۴۳۵۶۵ 14821315

آگهی تغییرات

کارخانجات نساجی بروجرد (شرکت سهامی عام)


به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۰۵/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شماره ثبت xxx۱ وشناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ و به نمایندگی محمدرضا نادریان دارای شماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شماره ثبت xxx۸۷ وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به نمایندگی محمد حسن سعادتیان مزیور دارای شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل جهت دوره عملکرد منتهی به ۲۹/۱۲/۹۸ تعیین گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی ها و کلیه اطلاعیه های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بروجرد
مشاهده اطلاعات کامل شرکت کارخانجات نساجی بروجرد

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان
محمدحسن سعادتیان فریور