آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه گذاری دانشگاه تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۶۷۱۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۸۹۷۳۶ 14802426

آگهی تغییرات

توسعه سرمایه گذاری دانشگاه تهران (شرکت سهامی خاص)


به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدرضا صادقی مقدم به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از دانشگاه تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به سمت رئیس هیئت مدیره- محمد مرادی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیات مدیره - علی اسلامی بیدکلی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره -حسن قالیباف اصل به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره -رسول سعدی به کدملی xxxxxxxxx۸ و علی جمالی نیشابور به کدملی xxxxxxxxx۹ به عنوان مدیرعامل خارج از اعضای هیات مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهد آور شرکت اعم از عقود قراردادها چک و سفته و برات و سایر اوراق تجارتی و اوراق بهادار و غیره با امضا مدیرعامل و دو نفر از اعضای هیات مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

مشاهده اطلاعات کامل شرکت توسعه سرمایه گذاری دانشگاه تهران

اشخاص

عنوان
اطلاعات بیشتر درباره علی جمالی نیشابور
اطلاعات بیشتر درباره علی اسلامی بیدگلی
اطلاعات بیشتر درباره محمد مرادی
اطلاعات بیشتر درباره رسول سعدی
اطلاعات بیشتر درباره محمدرضا صادقی مقدم
اطلاعات بیشتر درباره حسن قالی باف اصل