آگهی تغییرات شرکت مجتمع پترو صنعت گامرون شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۱۷۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۲۸۵۵ 14789589

آگهی تغییرات

مجتمع پترو صنعت گامرون (شرکت سهامی عام)


به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شاخص اندیشان حسابداران رسمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ به تصویب رسید
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
مشاهده اطلاعات کامل شرکت مجتمع پترو صنعت گامرون

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان