آگهی تغییرات شرکت سیمان اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۱۰۲۷ 14785180

آگهی تغییرات

سیمان اصفهان (شرکت سهامی عام)


به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۸ و نامه شماره xxx۱۹,xxx مورخ ۲۴/۴/xxx۸ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت حساب سود و زیان، سود و زیان انباشته و صورت جریان وجوه نقد شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه خیریه علی و حسین همدانیان شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵و شرکت نساجی همدانیان شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴، شرکت توسعه و احداث همدانیان شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵و شرکت توسعه ساختمان و بتن همدانیان شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰و شرکت بازرگانی همدانیان شناسه ملیxxxxxxxxx۷۰ به عنوان اعضای هیأت مدیره به مدت دو سال انتخاب ومؤسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ را به عنـ وان حسابـ رس و بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی امجد تراز به شماره شناسه ملیxxxxxxxxx۷۵ را به عنوان حسابرس و بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب نمود روزنامه های کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و نسل فردا برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
مشاهده اطلاعات کامل شرکت سیمان اصفهان

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان