آگهی تغییرات شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۵۶۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۸۶۱۸

آگهی تغییرات

توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی (شرکت سهامي عام)


به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۵/xxx۸ (و تنفس مربوطه) تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیأت مدیره مرکب از پنج عضو اصلی و دو عضو علی البدل به شرح زیر برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: اعضای اصلی هیأت مدیره: شرکت سرمایه گذاری خوارزمی (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ شرکت توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ شرکت کارت ایران (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ شرکت پایاپای ملی (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ و شرکت بانک دی با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ اعضای علی البدل هیأت مدیره: شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ و شرکت داده پردازی خوارزمی (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
135660
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان