آگهی تغییرات شرکت پلاسما گستر پارس شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۳۹۵۵۵۹ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۸۵۵۱ 1477389

آگهی تغییرات

پلاسما گستر پارس (شرکت سهامی خاص)


باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۱۰/۱۰/xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت.
آقای موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شماره ملی xxxxxxxxx۳۹ به عنوان بازرس اصلی آقای زهیر شیرین به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

مشاهده اطلاعات کامل شرکت پلاسما گستر پارس

اشخاص

عنوان
اطلاعات بیشتر درباره زهیر شیرین