آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی کازرون شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۳۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۵۶۷۳۱ 14772696

آگهی تغییرات

پتروشیمی کازرون (شرکت سهامی عام)


به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۲/xxx۸ ونامه شمارهxxx۹۷,xxx مورخ ۱۲/۰۲/xxx۸ صادره اداره نظارت بر ناشران فرابورسی از تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان (سهامی عام) به شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ و شرکت مدیریت توسعه سرمایه گروه پتروشیمی ایرانیان (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx شناسه ملیxxxxxxxxx۶۰ و شرکت سرمایه گذاری مدبران اقتصاد (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ و شرکت سرمایه گذاری توسعه و ساختمانی برج آوران (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ و شرکت توسعه صنایع پایین دستی پترو ایرانیان (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ برای مدت دوسال انتخاب شدند. ـ موسسه حسابرسی کاشفان (موسسه غیرتجاری) به شماره ثبت xxx۲ به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رازدار (مؤسسه غیرتجاری) به شماره ثبت xxx۷ به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و خبرجنوب جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شدند. ـ ترازنامه وعملکرد سودو زیان منتهی به سال مالی ۲۹/۱۲/xxx۷ تصویب شد
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کازرون
مشاهده اطلاعات کامل شرکت پتروشیمی کازرون

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان