آگهی تغییرات شرکت توسعه سلامت ایوا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۷۴۶۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۲۴۹۱۰ 14755309

آگهی تغییرات

توسعه سلامت ایوا (شرکت سهامی خاص)


به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۵/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس : استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران ، محله کاووسیه ، خیابان دیدار شمالی ، خیابان نلسون ماندلا ( آفریقا ) ، پلاک ۵۵ ، ساختمان مهرگان ، طبقه اول ، کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت . مهدی رضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت امید سلامت شفا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به سمت رییس هیات مدیره ؛ محمد جواهری ضامن جانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت پیشران کسب و کار شریف به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به سمت نایب رییس هیات مدیره ؛ سیداسماعیل سعادتی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت همراه سیر فردیس به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل ؛ انتخاب گردیدند . کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء متفق رییس هیات مدیره و مدیرعامل و ممهور به مهر شرکت و در غیاب هر یک از دو نفر مزبور ، با امضاء ثابت یکی از دو نفر مدیرعامل یا رییس هیات مدیره ، به همراه امضاء عضو دیگری از هیات مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد . مکاتبات و نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و در غیاب وی ، با امضاء رییس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . اختیارات هیات مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید : - نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و مؤسسات خصوصی ، - نصب و عزل کلیه مأمورین و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آن‌ها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آن‌ها ( بر اساس آئین نامه مصوب شرکت ) ، - مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجارتی و اختراع ، - دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات ، - تعهد ، ظهرنویسی ، قبولی و واخواست اوراق تجارتی ، - اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش ، فرجام مصالحه ، تعیین وکیل ، سازش ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و به طور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق و توکیل و وکیل در توکیل ولو کرارا تعیین مصدوق و کارشناس ، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه در امری که کاملا قاطع دعوی باشد . دعوی خسارت استرداد ، دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث ، اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن ، تأمین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه‌های اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت ، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به چه در دادگاه و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد ، - تعیین میزان استهلاک‌ها ، - تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

مشاهده اطلاعات کامل شرکت توسعه سلامت ایوا

اشخاص

عنوان
اطلاعات بیشتر درباره محمد جواهری ضامن جانی
اطلاعات بیشتر درباره سید اسماعیل سعادتی
اطلاعات بیشتر درباره مهدی رضایی

تبلیغات