آگهی تغییرات شرکت نخکار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۰۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۶۳۹۰۴ 14754901

آگهی تغییرات

نخکار (شرکت سهامی عام)


به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عملکرد مالی مدیر تصفیه منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱به عنوان ناظر تصفیه برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

مشاهده اطلاعات کامل شرکت نخکار

اشخاص

عنوان