آگهی تغییرات شرکت کی بی سی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۴۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۲۰۶۶۴ 14749663

آگهی تغییرات

کی بی سی (شرکت سهامی عام)


به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۵/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : داریوش افشار به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت داروسازی سبحان انکولوژی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ بعنوان رئیس هیات مدیره مصطفی ظهیر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت البرز دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ بعنوان نائب رئیس هیات مدیره سید علی میرمحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت گروه سرمایه گذاری البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ بعنوان عضو هیات مدیره فرشید مرادی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت گروه داروئی سبحان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ بعنوان عضو هیات مدیره سید رضا صالح به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت سبحان دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ بعنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره انتخاب گردیدند . کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک ، سفته ، بروات و غیره و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

مشاهده اطلاعات کامل شرکت کی بی سی

اشخاص

عنوان
اطلاعات بیشتر درباره سید علی میرمحمدی
اطلاعات بیشتر درباره فرشید مرادی
اطلاعات بیشتر درباره مصطفی ظهیر
اطلاعات بیشتر درباره سید رضا صالح
اطلاعات بیشتر درباره داریوش افشار