آگهی تاسیس 14740845

آگهی تغییرات

کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان البرز (موسسه)


تاسیس موسسه غیرتجاری کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان البرز درتاریخ ۱۴/۰۵/xxx۸ به شماره ثبت xxx۶ به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد . موضوع : معرفی نمایندگان هیئت‌های تشخص و حل اختلاف در وزارت کار و معرفی نمایندگان هیئتهای بدوی در تامین اجتماعی ، رابط بین شورای شرکتها و کانون همانگی شورای اسلامی شماره مجوز xxxxxx تاریخ مجوز ۲۰/۱۰/xxx۶ وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و نامه شماره xxx۰۵ مورخ ۹/۵/۹۸ اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان البرز مدت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان البرز ، شهرستان کرج ، بخش مرکزی ، شهر کرج ، شهرک مطهری ، خیابان شهیدابراهیم سلمانی ساوجی ، خیابان اردلان ۴ [ شهید علی همتی ] ، پلاک ۵۰ ، طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۹ اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا : ندارد اولین مدیران : آقای محسن امیدوار حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و به سمت عضو هیئت مدیره و خزانه دار به مدت ۲ سال آقای محمدعلی اینانلویغمورلو به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای حسن آرانی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و به سمت عضو هیئت مدیره - عضو علی البدل به مدت ۲ سال آقای علی اصلانی هریس به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای سیداسحق طاهری میرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و به سمت عضو هیئت مدیره - عضو علی البدل به مدت ۲ سال آقای رضا سالاری نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و به سمت عضو هیئت مدیره و دبیر هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای عزیزاله باجلان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای ابوالفضل مافی رنجی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای عبدالحسین حداد به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا : کلیه مکاتبات اداری و اوراق عادی و با امضای رئیس هیئت مدیره و مهر کانون و کلیه اسناد مالی واوراق رسمی و بهادار و قراردادهای تعهدآور که بتصویب هیئت مدیره رسیده_باشد با امضای مشترک رئیس هیئت مدیره و خزانه دار و ممهور به مهر کانون معتبر خواهد_بود . اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه بازرسین : آقای مصطفی خدابنده لو به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی آقای امیر والی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی آقای حشمت اله طاهرآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی آقای جمال قره حسنلو به شماره لمی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل آقای رشید علیشیری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شده‌اند . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

مشاهده اطلاعات کامل شرکت کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان البرز

اشخاص

عنوان
اطلاعات بیشتر درباره امیر والی نژاد
اطلاعات بیشتر درباره محسن امیدوار حسینی
اطلاعات بیشتر درباره رشید علیشیری
اطلاعات بیشتر درباره محمدعلی اینانلویغمورلو
اطلاعات بیشتر درباره حسن آرانی نژاد
اطلاعات بیشتر درباره علی اصلانی هریس
اطلاعات بیشتر درباره سیداسحق طاهری میرانی
اطلاعات بیشتر درباره رضا سالاری نیا
اطلاعات بیشتر درباره عزیزاله باجلان
اطلاعات بیشتر درباره عبدالحسین حداد
اطلاعات بیشتر درباره مصطفی خدابنده لو
اطلاعات بیشتر درباره ابوالفضل مافی رنجی
اطلاعات بیشتر درباره حشمت اله طاهرآبادی