آگهی تغییرات شرکت آسیا سیر ارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۶۳۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۷۶۹۳۵ 14734938

آگهی تغییرات

آسیا سیر ارس (شرکت سهامی عام)


به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای حسین همت گیر به کد ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از طرف شرکت توکا فولاد رئیس هیات مدیره آقای داوود صافی به کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از طرف شرکت توکا ریل نایب رئیس هیات مدیره آقای مهران برومند به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت بهین ریل عضو هیات مدیره و مدیرعامل آقای آرش بنازاده به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت حمل و نقل توکا عضو هیات مدیره آقای سید عسکر عرفانی زاده به کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت توکا کشش عضو هیات مدیره انتخاب گردید کلیه مکاتبات شرکت با امضاءمدیرعامل و مهر شرکت و کلیه چک‌ها ، قراردادها اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیات مدیره و یکی از اعضاء با مهر شرکت معتبر است پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

مشاهده اطلاعات کامل شرکت آسیا سیر ارس

اشخاص

عنوان
اطلاعات بیشتر درباره آرش بنازاده
اطلاعات بیشتر درباره داود صافی دستجردی
اطلاعات بیشتر درباره حسین همت گیر
اطلاعات بیشتر درباره مهران برومند
اطلاعات بیشتر درباره سید عسکر عرفانی زاده