آگهی تغییرات شرکت گلوکوزان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۰۱۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۵۷۳۱ 14721444

آگهی تغییرات

گلوکوزان (شرکت سهامی عام)


به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۱۹/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آرش سلطانی با کد ملی xxxxxxxxx۵ نماینده شرکت توسعه صنعتی غذایی زر با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به عنوان رئیس هیأت مدیره حمیدرضا دلاوری با کد ملی xxxxxxxxx۹ نماینده گروه صنعتی پژوهشی فرهیختگان زرنام با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره رضا مشهدی زاده با کد ملی xxxxxxxxx۶ نماینده شرکت صنعتی زر ماکارون با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به عنوان عضو هیأت مدیره منوچهر صوفی با کد ملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت توسعه صنعت کیمیا زر با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به عنوان عضو هیأت مدیره مجتبی رحیمی با کد ملی xxxxxxxxx۵ نماینده شرکت توسعه و مدیریت سرمایه صبا با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به عنوان عضو هیأت مدیره امیرحسین صداقی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان مدیرعامل ( خارج از اعضای هیأت مدیره ) انتخاب گردیدند . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیأت مدیره به اتفاق با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس و نایب رئیس هیأت مدیره به اتفاق همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود . کلیه مکاتبات اداری و عادی شرکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود . حدود اختیارات مدیرعامل به استناد مواد ۳۷ و ۴۲ اساسنامه بشرح ذیل می‌باشد : ۱ نمایندگی شرکت در برابر کلیه ادارات دولتی و غیردولتی ، موسسات عمومی ، مراجع قضایی و سایر اشخاص . ۲ پیشنهاد آیین نامه‌های داخلی شرکت جهت تصویب در هیأت مدیره . ۳ پیشنهاد طرح و تصمیم گیری در مورد چارت سازمانی شرکت به هیأت مدیره . ۴ پیشنهاد تصویب بودجه سالانه به هیأت مدیره . ۵ استخدام ، نصب و عزل و ترفیع کلیه کارگران و کارکنان شرکت و تعیین حقوق و مزایای آنها و مدیران طبق ضوابط و مقررات شرکت . تبصره : استخدام ، نصب و عزل مدیران شرکت به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب در هیأت مدیره . ۶ دریافت کلیه مطالبات و پرداخت دیون شرکت . ۷ صدور ، ظهرنویسی ، قبولی ، پرداخت و واخواست اوراق تجاری بر اساس آیین نامه‌های مصوب هیأت مدیره و با رعایت مفاد بند ۳ فوق . ۸ عقد هر نوع قرارداد ، تغییر ، تبدیل ، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول اعم از : خرید و فروش و معاوضه و مزایده و انجام کلیه عملیات و معاملات که جزء موضوع شرکت باشد ( ماده ۲ اساسنامه ) بر اساس آیین نامه معاملات و مصوبات هیأت مدیره . ۹ مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه علامت تجاری در اداره علایم تجاری و ثبت مصوبات هیأت مدیره و مجامع عمومی شرکت در اداره ثبت شرکتها و همچنین اعطای وکالت به هر شخص برای انجام امورات مذکور . ۱۰ به امانت گذاردن هر نوع اسناد ، مدارک ، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها در صندوق‌های دولتی و خصوصی و استرداد آنها . ۱۱ افتتاح هر نوع حساب ، اخذ هر نوع تسهیلات جدید و استفاده از آنها به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی به پیشنهاد مدیرعامل جهت تصویب در هیأت مدیره . تبصره : مبادرت به تمدید نمودن کلیه تسهیلات دریافتی جاری توسط مدیرعامل . ۱۲ اقامه هرگونه دعوی از طرف شرکت ، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت ، ارایه هرگونه لایحه ، جهت هرگونه دعوایی از طرف اشخاص اعم از حقوقی و کیفری در هر یک از دادسراها ، دادگاه‌ها ، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام ، از جمله حضور در جلسات ، اعتراض به رای ، درخواست تجدیدنظر ، فرجام واخواهی و اعاده دادرسی ، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف ، تعیین جاعل ، تعیین داور بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه تکالیف ناشی از مقررات داوری ، اجرای حکم نهایی و قطعی داور ، درخواست صدور برگ اجرایی ( اجراییه ) و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها ، تعیین مصدق و کارشناس ، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر ، اقرار در ماهیت دعوا ، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث ، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها ، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث ، قبول یا رد سوگند ، تامین خواسته ، تامین ضرر و زیان ناشی از جرایم و امور مشابه دیگر ، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره یا بدون حق توکیل و یا با توکیل به غیر و لو کرارا با حق عزل وکلا ، طرح دعوی خسارت ، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت و اعطای هرگونه وکالت به هر شخص جهت انجام کلیه اختیارات مذکور در بند ۴ به مدیرعامل . ۱۳ پیشنهاد میزان استهلاک‌ها جهت تصویب به هیأت مدیره . ۱۴ تنظیم صورت‌های مالی میان دوره ایی و پایان دوره ایی و ارائه آن به بازرس و حسابرس قانونی شرکت . ۱۵ تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه ، حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت به ضمیمه گزارش فعالیت طی سال مالی مزبور طبق ماده xxx لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

مشاهده اطلاعات کامل شرکت گلوکوزان

اشخاص

عنوان
اطلاعات بیشتر درباره امیرحسین صداقی
اطلاعات بیشتر درباره حمیدرضا دلاوری
اطلاعات بیشتر درباره منوچهر صوفی
اطلاعات بیشتر درباره آرش سلطانی
اطلاعات بیشتر درباره رضا مشهدی زاده
اطلاعات بیشتر درباره مجتبی رحیمی