آگهی تغییرات شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۶۴۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۹۵۶۹۶ 14707258

آگهی تغییرات

تولیدات پتروشیمی قائد بصیر (شرکت سهامی عام)


به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت گروه توسعه انرژی تدبیر با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ بنمایندگی آقای رضا فرزادی کدملی xxxxxxxxx۹ بعنوان نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ بنمایندگی آقای مهدی باقری کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان رئیس هیات مدیره بنیاد پانزده خرداد با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ بنمایندگی آقای محمد مهدی مظاهری تهرانی کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان عضو هیات مدیره شرکت مهندسی ری نیرو با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ بنمایندگی آقای سعید کفائی خو کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان عضو هیات مدیره شرکت شیمیایی مدبران شیمی با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ بنمایندگی آقای مصطفی ظهیر کدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان عضو هیات مدیره مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و چکها ، سفته‌ها ، بروات ، قراردادها ، اوراق و اسناد مالی و تعهدآور ، با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت ، و در غیاب مدیرعامل با امضای دو تن از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است . هیات مدیره اختیارات به شرح ماده ۳۷ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود : ۱ - نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام ، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی ، موسسات عمومی ، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی . ۲ - دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت . ۳ - صدور ، ظهر نویسی ، قبولی ، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی . ۴ - انعقاد هر نوع قرارداد ، تغییر ، تبدیل ، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات . ۵ - اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی با معنوی از جمله هرگونه حق اختراع ، نام یا علائم تجاری و صنعتی ، کپی رایت ، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره . ۶ - اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده ، در هریک از دادگاه‌ها ، دادسراها ، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ، از طرف شرکت ، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام ، از جمله حضور در جلسات اعتراض به رای ، درخواست تجدید نظر ، فرجام ، واخواهی و اعاده دادرسی ، استرداد اسناد ، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند ، تعیین جاعل ، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب ( با حق صلح یا بدون آن ) اجرای حکم نهایی و قطعی داور ، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها ، تعیین مصدق و کارشناس ، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر ، اقرار در ماهیت دعوا ، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث ، دعوای متقابل و دفاع در مقابل انها ، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث ، قبول یا رد سوگند ، تامین خواسته ، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر . ۷ - تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس . ۸ - تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماه و ارائه صورت مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس . ۹ - دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها . ۱۰ - پیشنهاد هر نوع اندوخته بجز اندوخته قانونی . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

مشاهده اطلاعات کامل شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر

اشخاص

عنوان
اطلاعات بیشتر درباره رضا فرزادی
اطلاعات بیشتر درباره مهدی باقری
اطلاعات بیشتر درباره سعید کفائی خو
اطلاعات بیشتر درباره محمد مهدی مظاهری تهرانی
اطلاعات بیشتر درباره مصطفی ظهیر