آگهی تغییرات شرکت سایپا دیزل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۸۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۵۶۲۹ 14702367

آگهی تغییرات

سایپا دیزل (شرکت سهامی عام)


به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محمدحسن محمدزاده با کدملی xxxxxxxxx۹ به عنوان نماینده شرکت ستاره سفیران آینده به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره محمدرضا آقائی مغانجوقی با کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نماینده شرکت واسپاری توسعه گستر برنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ به سمت رئیس هیئت مدیره محسن محمدی پلارتی با کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان نماینده شرکت تجارت الکترونیک خودرو تابان تاخت به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ به سمت عضو هیئت مدیره حسین خضری با کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان نماینده مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت عضو هیئت مدیره میرحکیم حسینی خشه حیران با کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان نماینده شرکت توسعه سرمایه رادین به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند . اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید : اتخاذ تصمیم در خصوص تاسیس و انحلال نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه از ایران . تنظیم صورت‌های مالی میاندوره‌ای و سالانه شرکت . پیش بینی و تهیه بودجه سالانه شرکت . تصویب آیین نامه‌های داخلی شرکت . نمایندگی شرکت در برابر کلیه ادارات دولتی و غیردولتی ، موسسات عمومی ، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی . دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت . اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع ، نام یا علائم تجاری و صنعتی ، کپی رایت ، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره . تصویب ساختار سازمانی ، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد . تحصیل تسهیلات از بانکها ، شرکتها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر . اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده ، در هر یک از دادگاه‌ها ، دادسراها ، مراجع قضائی یا غیرقضائی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ، از طرف شرکت ، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضائی یا غیرقضائی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام ، از جمله حضور در جلسات اعتراض به رای ، درخواست تجدیدنظر ، فرجام ، واخواهی و اعاده دادرسی ، مصالحه و سازش ، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند ، تعیین جاعل ، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب ( با حق صلح یا بدون آن ) اجرای حکم نهائی و قطعی داور ، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات آن ، اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها ، تعیین مصدق و کارشناس ، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر ، اقرار در ماهیت دعوا ، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث ، دعوای متقابل و دفاع درمقابل آنها ، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث ، قبول یا رد سوگند ، تامین خواسته ، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر . کلیه اوراق و اسناد بهادار ، مالی ، تعهدآور ، الزام آور از قبیل چک‌ها ، سفته‌ها ، بروات ، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود . مکاتبات عادی و مراسلات و اوراق اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود . کلیه مکاتبات با پلیس راهور ناجا اعم از ادارات مربوط به راهنمایی و رانندگی و مراکز شماره گذاری خودرو در سراسر کشور و پلیس راههای کشور در خصوص رفع توقیف ، تعویض پلاک ، اصلاح شناسنامه مالکیت ، فک رهن ، فک پلاک ، تغییر کاربری ، تغییر تناژ ، تعویض یا اصلاح ارکان خودرو و غیره در رابطه با کلیه محصولات واگذار شده توسط شرکت بصورت نقدی ، اجاره بشرط تملیک ، رهنی ، تسهیلاتی ( اقساطی ) به اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین کلیه مکاتبات با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دفاتر اسناد رسمی با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل ، با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود . اسناد مالکیت محصولات تولیدی و وارداتی اعم از کامیون ، تریلر ، مینی بوس ، و میدی باس ، متفقا با امضای یکی از اعضاء هیئت مدیره ( آقایان محمدحسن محمدزاده ، محمدرضا آقایی مغانجوقی ، محسن محمدی پلارتی ، حسین خضری و میرحکیم حسینی خشه حیران ) و یکی از آقایان رضا تقوی ، کوروش رحیمیان و بهمن سیداحمدنیا همراه با مهر شرکت معتبر است . ۵ ۴ موارد مندرج در بند ۱۰ ۳ ، با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

مشاهده اطلاعات کامل شرکت سایپا دیزل

اشخاص

عنوان
اطلاعات بیشتر درباره محمدرضا آقائی مغانجوقی
اطلاعات بیشتر درباره میر حکیم حسینی
اطلاعات بیشتر درباره محمد حسن محمدزاده
اطلاعات بیشتر درباره حسین خضری
اطلاعات بیشتر درباره محسن محمدی پلارتی