آگهی تغییرات شرکت صنایع مس شهیدباهنر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۸۹۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۱۴۷۳ 14679209

آگهی تغییرات

صنایع مس شهیدباهنر (شرکت سهامی عام)


به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۷ تصویب شد - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد . - سازمان حسابرسی به شماره ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس اصلی برای یکسال مالی انتخاب گردیدند . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

مشاهده اطلاعات کامل شرکت صنایع مس شهیدباهنر

اشخاص

عنوان