آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۰۴۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۲۲۶۱۶ 14656214

آگهی تغییرات

کشت و صنعت دعبل خزاعی (شرکت سهامی عام)


به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند : شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ و شرکت کشت و صنعت امام خمینی ( ره ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ و شرکت کشت و صنعت امیر کبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ و شرکت کشت و صنعت میرزا کوچک خان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ و شرکت آبان بسپار توسعه به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

مشاهده اطلاعات کامل شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی

اشخاص

عنوان

تبلیغات