آگهی تغییرات شرکت ملی صنایع مس ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۲۰۵۹ 14653507

آگهی تغییرات

ملی صنایع مس ایران (شرکت سهامی عام)


به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۲/xxx۸ و مجوز شماره xxx۱ مورخه ۱۱/۳/xxx۸ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اردشیر سعد محمدی با شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری استان خراسان شمالی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به جای محمد رضا بنی اسدی راد به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید و در مکاتبات و اسناد امضای ایشان جایگزین امضای آقای محمد رضا بنی اسدی راد می‌باشد . اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید : نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام ، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی ، مؤسسات عمومی ، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی _ افتتاح هرگونه حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانکها و سایر مؤسسات قانونی در داخل کشور - دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت - صدور ، ظهرنویسی ، قبولی ، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی - اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاهها ، دادسراها و . . . ( عینا مطابق بند اساسنامه ) بدون حق مصالحه و سازش و در چارچوب آیین نامه‌ها ، مقررات و ضوابط مورد عمل شرکت _ تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقطع ۳ ماهه و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه ، ۹ ماهه ، سالانه و ارائه آن به هیات مدیره جهت تصویب و ارائه به حسابرس و بازرس محترم و سازمان بورس _ نصب و عزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت ، تعیین شغل ، حقوق و مزایا ، ترفیع ، تنبیه ، تعیین شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت ، مرخصی ، بازنشستگی و مستمری وراث آنها در چارچوب آیین نامه‌ها و ضوابط و مقررات مورد عمل شرکت _ انعقاد هر نوع قرارداد ، تغییر ، تبدیل ، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ اساسنامه پس از تصویب در هیئت مدیره و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات طبق ضوابط آئین نامه معاملات مصوب هیات مدیره توضیح : در مورد معادن شرکت چه در شرکت اصلی و چه در شرکتهای فرعی ، هرگونه تصمیم گیری اعم از صلح و سازش و واگذاری و مشارکت و فسخ و تمدید و اقاله معدن و پروانه بهره برداری تمام یا بخشی از آن مشخصا در اختیار هئیت مدیره شرکت ملی صنایع مس ایران می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

مشاهده اطلاعات کامل شرکت ملی صنایع مس ایران

اشخاص

عنوان
اطلاعات بیشتر درباره اردشیر سعد محمدی