آگهی تغییرات شرکت رهشاد سپاهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۲۵۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۳۱۰۹ 14619073

آگهی تغییرات

رهشاد سپاهان (شرکت سهامی عام)


به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شعبه شرکت به نشانی تهران سعادت آباد خیابان علامه طباطبایی جنوبی کوچه شهید حمیدرضا حق طلب ( ۲۶ ) شرقی پلاک ۱۴ طبقه دوم واحد ۷ با کدپستی xxxxxxxxx۹ تاسیس گردید . محمد سپاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان مدیر شعبه با حق امضای کلیه مدارک و اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور و اوراق و اسناد اداری برای مدت دو سال از تاریخ صورتجلسه تعیین گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
مشاهده اطلاعات کامل شرکت رهشاد سپاهان

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان
محمد سپاهی