آگهی انحلال شرکت صنایع هیدرولیک توان اسپادانا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۸۲۴۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۹۱۵۲۷ 14615470

آگهی تغییرات

صنایع هیدرولیک توان اسپادانا (شرکت بامسئولیت محدود)


آگهی انحلال شرکت صنایع هیدرولیک توان اسپادانا بامسئولیت محدود به شماره ثبت xxx۴۶ وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۰۱/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید وآرش بنازاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیر تصفیه انتخاب گردید . نشانی محل نشانی محل تصفیه استان اصفهان شهر اصفهان خیابان باغ دریاچه کوچه کریمیان کوچه علیخانی ساختمان گلستان طبقه ۴ واحد ۷ کدپستی xxxxxxxxx۱ می‌باشد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

مشاهده اطلاعات کامل شرکت صنایع هیدرولیک توان اسپادانا

اشخاص

عنوان
اطلاعات بیشتر درباره آرش بنازاده