آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق سبز منجیل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۷۸ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۱۱۶۷۹۰ 14615110

آگهی تغییرات

تولید نیروی برق سبز منجیل (شرکت سهامی عام)


به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۱۰/xxx۷ و برابر مجوز شماره xxx۵۴ مورخ ۲۲/۱۲/xxx۷ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ هیئت مدیره بر اساس ماده ۵۵ اساسنامه اختیارات مندرج د رماده ۴۹ اساسنامه را به شرح بند‌های ذیل ( جمعا ۶ بند از ۲۷ بند ) به منظور تسهیل و تسریع در امور جاری شرکت به مدیرعامل تفویض نمود . ۱ ) بند ۲ تصویب آیین نامه داخلی شرکت . ۲ ) بند ۴ نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت ، تعیین شغل و حقوق و دستمزد ، پاداش و ترفیع و تنبیه ، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها . ۳ ) بند ۶ پیش بینی و تنظیم برنامه و بودجه سالانه و ارائه آن به مجمع عمومی . ۴ ) بند ۸ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت . ۵ ) بند ۱۴ عقد هر گونه قرارداد اجاره چه شرکت موجر باشد و چه مستاجر و اقاله و فسخ آنها و تقاضای تعدیل اجاره بها و تخلیه عین مستاجره . ۶ ) بند ۲۰ اقامه هر گونه دعوای حقوقی و جزایی و دفاع از هر گونه دعوای حقوقی و جزایی اقامه شده از طرف شرکت و به نام شرکت در هر یک از دادگاههای اختصاصی و یا عمومی در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصوره شرکت و نیز دفاع از شرکت و به نام شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه جزایی و چه حقوقی در هر یک از مراجع اختصاصی و یا عمومی در جهت استیفای حقوق مذکور و یا حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی ، قضات تحقیق و استیفای کلیه اختیارات مورد نظر در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات ، اعلام اراده و نظر ، درخواست پژوهش ، فرجام ، واخواهی و اعاده دادرسی ، مصالحه و سازش ، استرداد اسناد و دادخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و یا حق امضای قرارداد‌های حاوی شرایط داوری و توافق نامه داوری جداگانه و ارجاع به داوری جداگانه و ارجاع به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب با حق صلح یا بدون آن و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و در خواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت ، درخواست ضرر و زیان و صدور دستور لازم الاجرا « اجراییه » و تعقیب آنها و معرفی بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت ، انتخاب و عزل وکیل و نماینده و یا حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها و تامین خواسته و تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و اخذ محکوم به و امور مشابه دیگر از قبیل آنچه ذکر شد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رودبار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

مشاهده اطلاعات کامل شرکت تولید نیروی برق سبز منجیل

اشخاص

عنوان