آگهی تغییرات شرکت صنعت روی زنگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۸۳ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۶۳۰۶ 14608353

آگهی تغییرات

صنعت روی زنگان (شرکت سهامی عام)


به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : با عنایت به نامه شرکت توسعه معادن روی ایران وبر اساس تفویض اختیار شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران آقای سعید سمیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت مذکور در مدت باقی مانده جایگزین آقای مهدی موحدنیا به سمت عضو هیات مدیره انتخاب گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

مشاهده اطلاعات کامل شرکت صنعت روی زنگان

اشخاص

عنوان
اطلاعات بیشتر درباره سعید سمیعی